Играта "8-ми Март в „Жанет”"

І. Общи положения

1. Настоящите Общи условия ("Условията") уреждат реда и начина за провеждане и участие в Играта "8-ми Март в „Жанет”“ ("Играта").
    
2. Организатор на Играта и администратор на личните данни, които се предоставят от участниците в хода на Играта, е „ЖАНЕТ” ООД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 102827804, ДДС № BG102827804 със седалище и адрес на управление: област Бургас, община Бургас, 8230, гр. Несебър, ул. "Струма" №2, контакт: office@janetbg.com ("Жанет" ООД или "Организатора").
3. Играта се провежда в периода от 17.02.2018 г. до 8.03.2018 г. включително („Период на провеждане”).
4. Играта се организира и провежда на български език само за територията на Република България.
5. Условията са достъпни през целия Период на провеждане на Играта на janetbg.com , както и при поискване във всеки един магазин на Жанет.

ІІ. Право на участие

6. Право да участват в Играта имат всички физически лица с постоянен адрес в България, които към датата на участие са навършили 16 години. В Играта не могат да участват служителите на Организатора, членове на техните семейства, както и всички физически лица, взели участие в организацията и провеждането на Играта ("Участник/ци"). Юридически лица също нямат право да участват в Играта.  
 
7. Участие в Играта е възможно само при спазване на настоящите Условия. С изпълнението на което и да е действие във връзка с участие в Играта, съответният Участник декларира, че е запознат с тези Условия, разбира ги и се съгласява с тях.

ІІІ. Условия за участие. Процедура и критерии за избор на печеливш Участник

8. За да участва в Играта, Участникът трябва в периода от 8:00 часа на 17.02.2018 г. до 18:00 часа на 8.03.2018 г.:
8.1. да попълни регистрационна форма на хартиен носител и в рамките на работното време на съответния магазин да я пусне в кутията, намираща се след касова зона. За периода на регистрация (8:00 часа на 17.02.2018 г. до 18:00 часа на 8.03.2018 г.) във всеки един магазин на „Жанет” ООД ще има поставена по една кутия след касова зона.
Безплатни талони на регистрационната форма могат да бъдат получени при поискване във всеки магазин на „Жанет” ООД.
9. В регистрационната форма на хартиен носител, Участникът трябва:
9.1. да попълни следната задължителна информация:
(i) три имена;
(ii) телефон за контакт;
(iii) населено място;

9.2. да отбележи на предвиденото за това място, че се е запознал и е съгласен с Условията за участие в Играта;
10. Организаторът няма и не е длъжен да уведомява и потвърждава на Участниците в Играта за направените от тях успешни или неуспешни регистрации.
11. Всеки Участник може да участва в Играта неограничен брой пъти в рамките на Периода на провеждане на Играта.
12. Участието в Играта не е обвързано с покупка.
13. След приключване на периода на регистрация (8:00 часа на 17.02.2018 г. до 18:00 часа на 8.03.2018 г.) всички регистрации, отговарящи на условията по т.8 и 9 се теглят от представител на Организатора.

IV. Награда. Оповестяване на печелившия Участник. Предоставяне на наградата.
 
14. Наградите, които ще бъдат спечелена в рамките на Играта, са: 
    1. ДВЕ КАФЕ МАШИНИ KRUPS – ПО ЕДНА ВЪВ ВСЕКИ ГРАНД МАРКЕТ
    2. ПРАХОСМУКАЧКА SAMSUNG  – ГРАНД МАРКЕТ ЖАНЕТ НЕСЕБЪР
    3. ДВЕ СЪДОМИЯЛНИ INDESIT – ПО ЕДНА ВЪВ ВСЕКИ ГРАНД МАРКЕТ
    4. ДВЕ  ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ПИЛИ ЗА ПЕТИ TITANIA 3039 – ПО ЕДНА ВЪВ ВСЕКИ ГРАНДТ МАРКЕТ
    5. ДВА ВАУЧЕРА ПО 150ЛВ ЗА ЕДНОМЕСЕЧЕН ПЪЛЕН СПА ПАКЕТ (15 ПОСЕЩЕНИЯ)
(БАСЕЙН, ДЖАКУЗИ, САУНА, ПАРНА БАНЯ, ЛЕДЕНА СТАЯ, РЕЛАКС ЗОНА)  В РОМАНТИКА ПРИНЦЕС СПА ХОТЕЛ ГР. СВИЛЕНГРАД
    6. ЧЕТИРИ ВАУЧЕРА ПО 100 ЛВ ЗА ТЕРАПИИ ЗА ЛИЦЕ И ТЯЛО В РОМАНТИКА ПРИНЦЕС СПА ХОТЕЛ ГР. СВИЛЕНГРАД
    7. ТРИ ВАУЧЕРА ПО 100 ЛВ ЗА ФРИЗЬОР И МАНИКЮР ПРИ ДОНА ШЕРДЕНОВА – ГР. НЕСЕБЪР
    8. ЧЕТИРИ ВАУЧЕРА ЗА КОЗМЕТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ В КОЗМЕТИЧО СТУДИО ЕКАТЕРИНА БЮТИ - ГР. НЕСЕБЪР
    9. ДВА ДАМСКИ НЕСЕСЕРА FERRE С КОЗМЕТИКА ИЛИ ПАРФЮМНИ СЕМПЛИ - ПО ЕДИН ВЪВ ВСЕКИ ГРАНД МАРКЕТ
    10. ДВА ДАМСКИ КЛЪЧА PACCO RABANNE С КОЗМЕТИКА ИЛИ ПАРФЮМНИ СЕМПЛИ - ПО ЕДИН ВЪВ ВСЕКИ ГРАНД МАРКЕТ
    11. ДВЕ КОЗМЕТИЧНИ ЧАНТИ CAROLINA HERERRA С КОЗМЕТИКА ИЛИ ПАРФЮМНИ СЕМПЛИ - ПО ЕДИН ВЪВ ВСЕКИ ГРАНД МАРКЕТ
    12. ДВА КОЗМЕТИЧНИ НЕСЕСЕРА TRUSSARDI С КОЗМЕТИКА ИЛИ ПАРФЮМНИ СЕМПЛИ - ПО ЕДИН ВЪВ ВСЕКИ ГРАНД МАРКЕТ
    13. ДВА ПАРФЮМНИ КОМПЛЕКТА CAROLINA HERERRA CH SUBLIME ТОАЛЕТНА ВОДА 50МЛ + БОДИ ЛОСИОН - ПО ЕДИН ВЪВ ВСЕКИ ГРАНД МАРКЕТ
    14. ДВЕ ЛУКСОЗНИ КАЛЪФА ЗА ОБУВКИ CAROLINA HERERRA С КОЗМЕТИКА ИЛИ ПАРФЮМНИ СЕМПЛИ – ПО ЕДИН ВЪВ ВСЕКИ ГРАНД МАРКЕТ
    15. ЧЕТИРИДЕСЕТ ЛУКСОЗНИ НЕСЕСЕРА С КОЗМЕТИЧНИ СИМПЛИ SWISS IMAGE И КОЗМЕТИЧНИ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ – ПО ДВАДЕСЕТ ВЪВ ВСЕКИ ГРАНД МАРКЕТ
    16. ДВАДЕСЕТ ПОДАРЪЧНИ ЧАНТИ С ДЕКОРАТИВНА КОЗМЕТИКА BOURJOIS – ПО ДЕСЕТ ВЪВ ВСЕКИ ГРАНД МАРКЕТ
    17. ДВАНАДЕСЕТ ПОДАРЪЧНИ ЧАНТИ С КОЗМЕТИКА ЕВЕЛИН – ПО ШЕСТ ВЪВ ВСЕКИ ГРАНДТ МАРКЕТ


15. Имената на печелившите Участници, както са посочени при регистрацията в регистрационната форма, ще бъдат публикувани на интернет страницата janetbg.com до 10.03.2018 г. Участникът ще бъде лично уведомен от представител на Организатора по телефон.
16. В срок до 15 (петнадесет) работни дни, считано от датата на уведомяване, печелившият Участник следва да потърси и получи от Организатора наградата в съответния магазин където е попълнил своята регистрационна форма на хартиен носител. Ако Участника не потърси спечелената наградата, в рамките на срока, посочен в тази т. 16, Участникът губи правото да получи наградата си.
 

V. Лични данни

17. Личните данни (три имена, телефон за връзка, постоянен или имейл адрес, снимка (когато на същата е заснет и Участникът) на всички Участници в Играта, се обработват в съответствие с приложимия български Закон за защита на личните данни (Обн., ДВ, бр. 1 от 4.01.2002 г.) ("ЗЗЛД").
18. Организаторът обработва лични данни на Участниците за целите на Играта. Доброволното предоставяне на лични данни (три имена, телефон за връзка, постоянен или имейл адрес, снимка (когато на същата е заснет и Участникът) за целите на Играта e необходимо условие за участие.
19. Личните данни, предоставени на и обработвани от Организатора, могат да бъдат разкривани и включени в базата данни на (i) търговски партньори и контрагенти на Организатора, участващи в организацията на Играта, както и (ii) на други лица, ако е предвидено в нормативен акт.
19. Организаторът е предприел необходимите технически и организационни мерки за защита на личните данни на участниците. Личните данни на Участниците в Играта се обработват за период не по-дълъг от необходимия за целите на Играта.
20. Всеки Участник има право при условията на ЗЗЛД да поиска от Организатора:
(i) да получи достъп до отнасящите се до него/нея лични данни. Правото на достъп по настоящата точка (і) се осъществява с писмено заявление до Организатора, изпратено в съответствие с ЗЗЛД. Правото по настоящата точка (і) се упражнява безплатно;
(ii) по всяко време да поиска от Организатора да: а) заличи, коригира или блокира личните му/ѝ данни, обработването на които не отговаря на изискванията на ЗЗЛД, както и б) да уведоми третите лица, на които са били разкрити личните му/ѝ данни, за всяко заличаване, коригиране или блокиране, извършено в съответствие с подточка а), с изключение на случаите, когато това е невъзможно или е свързано с прекомерни усилия за Организатора. В случай на заличаване или блокиране на личните данни на участника, продължаване на участието му в Играта няма да бъде възможно;
(iii) да възрази пред Организатора срещу обработването на личните му/ѝ данни при наличие на законово основание за това; когато възражението е основателно, личните данни на съответния участник няма повече да бъдат обработвани;
(iv) да възрази пред Организатора личните му/ѝ данни да бъдат обработвани за целите на директния маркетинг, да бъде уведомено преди личните му/ѝ данни да бъдат разкрити за пръв път на трети лица или използвани от тяхно име за целите на директния маркетинг, както и да възрази срещу такова разкриване или използване, както и на всички останали права съгласно ЗЗЛД.
21. За да упражни правата си, Участникът трябва да изпрати на адреса на Организатора: office@janetbg.com заявление, което съдържа име, адрес и други данни за идентифициране на съответния участник, описание на искането и предпочитана форма за предоставяне на информацията. Заявлението следва да бъде подписано и да има дата на подаване и адрес за кореспонденция с подалото го лице. При подаване на заявление от упълномощено лице към заявлението се прилага и нотариално заверено пълномощно. Организаторът отговаря на искането в съответствие със ЗЗЛД.
22. С участието си в Играта Участниците потвърждават, че са запознати и се съгласяват с настоящите Условия. За въпроси, отнасящи се до обработването на лични данни, които не са уредени в настоящите Условия, се прилагат разпоредбите на ЗЗЛД.
23. Въз основа на гореизложеното и на основание чл. 4, ал. 1, т. 2 от ЗЗЛД, с участието си в Играта (приемане на тези Условия при регистрация) всеки Участник:
(i) декларира, че е прочел/а и е запознат/а с и се съгласява с настоящите Условия;
(ii) декларира, че е запознат/а с целите, характера, и условията на предоставяне и обработване на личните си данни (три имена, телефон за връзка, постоянен или имейл адрес, снимка (когато на същата е заснет и Участникът) и се съгласява с тях; (ii) предоставя доброволно личните си данни (три имена, телефон за връзка, постоянен или имейл адрес, снимка (когато на същата е заснет и Участникът);
(iii) декларира, че е запознат/а с категорията получатели на личните му/ѝ данни;
(iv) изразява изричното си, доброволно и информирано съгласие личните му/ѝ данни (три имена, телефон за връзка, постоянен или имейл адрес, снимка (когато на същата е заснет и Участникът) да бъдат обработвани за целите на Играта от „Жанет” ООД и от получателите, описани в настоящите Условия
(v) изразява изричното си и доброволно съгласие неговите/нейните три имена да бъдат публикувани на интернет страницата на Жанет на адрес: janetbg.com, както и на www.facebook.com/GrandMarketJanetNS.

VII. Ограничаване на отговорността. Други.

24. Организаторът има право да прекрати Играта по всяко време поради технически причини, относими промени в действащото приложимо законодателство, разпореждания на компетентни държавни органи, нарушаване на настоящите Условия (вкл. водещи или които могат да доведат до материални злоупотреби) и/или форсмажорни обстоятелства и/или други обстоятелства извън контрола на Организатора, като обяви това по подходящ начин. В тези случаи Организаторът не дължи компенсация на Участниците. Ако прекратяването на Играта е причинено от Участник в нея, Организаторът може да предяви претенция срещу него за възстановяване на причинената вреда.
25. Организаторът не носи отговорност за кореспонденция във връзка с участия, които са се забавили, били са невъзможни или неуспешни, в резултат на технически проблеми с комуникационните системи.
26. Всички Участници поемат на своя отговорност всички разходи и данъчни задължения по Закона за данъците върху доходите на физическите лица, в т.ч. декларирането и плащането на данък, които са възникнали или биха могли да възникнат поради участието им в Играта.
27. Организаторът не носи отговорност за неуспешни опити за достъп до интернет, пощенска кутия или свързване с телефонен оператор по каквито и да било причини.
28. Организаторът не носи отговорност за загуби, травми, повреди или вреди, нанесени на Участника или негово имущество по време на, във връзка с или по повод на участието му в настоящата Игра, които не са пряка и непосредствена последица от това участие, освен при умисъл или груба небрежност от страна на Организатора.
29. Организаторът не носи отговорност за забава на доставките или невъзможност за получаване и ползване на наградата поради обстоятелства, които не зависят от волята на Организатора.
30. Участници, които не спазват Условията, ще бъдат дисквалифицирани без допълнително уведомление. В тези случаи решението на Организатора ще бъде окончателно и не подлежи на допълнително обсъждане.
31. Организаторът си запазва правото да изменя Условията през Периода на провеждане Играта при възникване на технически причини или поради промени в действащото приложимо законодателство, както и поради разпореждания на компетентни държавни органи, както и когато Организаторът прецени това за необходимо, за което Участниците ще бъдат информирани съответно. Изменените Условия и ще бъдат в сила за всички трети лица от момента на публикуването им на интернет страницата на Организатора. В случай че Участник не съгласен с промените в Условията, той може да преустанови своето участие в Играта, като изпрати имейл със съответно съдържание за това на адрес: office@janetbg.com.